Çift Vadeli Düzenlenen Senetler Bono Vasfında Değildir.

12. Hukuk Dairesi         

2018/10639 E.  ,  2019/873 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Devamı için tıklayınız.→

Yıllık İzin Hakkının Ücrete Dönüşmesi İçin İş Sözleşmesinin Feshi Şarttır ve Yıllık İzinlerin Kullandırıldığı Noktasında İspat yükü, İşverene aittir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi         

2017/26295 E.  ,  2019/20136 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Devamı için tıklayınız.→

Bozmadan sonra tesis edilen mahkeme kararında, temyiz kesinlik sınırının belirlenmesinde, bozma kararı kapsamı dışında kalan alacaklara dair hüküm kısmının dikkate alınmaması gereklidir.

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi         

2019/7154 E.  ,  2019/17377 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Y A R G I T A Y K A R A R I
Miktar ve değeri temyiz kesinlik sınırını aşmayan taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427. maddesi uyarınca temyiz edilemez. Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir.
Davacı eldeki alacak davası ile; bir kısım işçilik alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, 26.04.2012 tarihli kararla, bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasına karar verilmiştir.
Mahkemenin 26.04.2012 tarihli kararı, Dairemizin 14.02.2013 tarihli ilamıyla, fazla çalışma ve genel tatil alacağı yönünden bozulmuştur. Diğer alacak talepleri yönünden bir bozma sebebi yapılmadığından, hükmün bu kısmı kesinleşmiştir.
Bozmadan sonra verilen 07.03.2014 tarihli karar da yine Dairemizin 23.10.2014 tarihli ilamıyla, fazla çalışma ve genel tatil alacağı yönünden yeniden bozulmuştur.
Mahkemece, bozma sonrasında davacının 1.398,19 TL fazla çalışma ve 197,28 TL genel tatil alacağının bulunduğu kabul edilerek hüküm kurulmuş; diğer alacak talepleri hakkında ise bozmadan önceki karar gibi hüküm sonucu tesis edilmiştir. Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiştir.
Bozmadan sonra tesis edilen mahkeme kararında, temyiz kesinlik sınırının belirlenmesinde, bozma kararı kapsamı dışında kalan alacaklara dair hüküm kısmının dikkate alınmaması gereklidir. Şu halde, dosya içeriğine göre, Dairemizin 14.02.2013 ve 23.10.2014 tarihli bozma kararları kapsamında bulunan fazla çalışma ve genel tatil alacağı bakımından hüküm altına alınan toplam miktarın karar tarihi itibari ile temyiz kesinlik sınırı olan 2.590,00 TL kapsamında kaldığı anlaşılmakla, davalılar vekillerinin temyiz isteminin, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Kanun’un 427, 432 maddeleri uyarınca reddine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda yazılı sebepten, davalılar vekillerinin temyiz isteminin 6100 sayılı Kanun’un geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Kanun’un 427, 432 maddeleri uyarınca REDDİNE, peşin temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.09.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

PTT Pasaportların Geç Teslim Edilmesinden Dolayı Davacının Uçak Biletinin, Yurt Dışı Bursunun İptal Edilmesinden Kaynaklı Tüm Maddi ve Manevi Zararı Tazminle Yükümlüdür

“içtihat metni”

11. HUKUK DAİRESİ
NUMARASI: 2016/5642E., 2017/4704K.
TARİHİ: 25.9.2017

Taraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/11/2015 tarih ve 2013/363-2015/681 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Devamı için tıklayınız.→

Kesinleşen İşe İade Kararından Sonra İşverenin Davetine Rağmen İşçi Başka İşte Çalıştığı İçin İşe Başlamaz ise Boşta Geçen Süre Ücretine de Hak Kazanamaz

“içtihat metni”

HUKUK GENEL KURULU
NUMARASI: 2015/22-1035E, 2017/534K.
TARİHİ: 22.3.2017
DAVA : Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Trabzon İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 08.07.2010 gün ve 2009/780 E.-2010/596 K. sayılı kararın temyizen incelenmesi davalı işveren vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’nin 02.10.2012 gün ve 2012/18901 E.- 2012/20622 K. sayılı kararı ile;

(… Davacı işçi, kesinleşen işe iade kararı üzerine süresi içerisinde işverene başvuruda bulunmasına rağmen davalı işverence işe iade edilmediğini ileri sürerek boşta geçen süre ücret alacağının tahsilini istemiştir. Devamı için tıklayınız.→

Bordro İmzalı Olsa da Bordroda Fazla Mesai Çalışma Karşılıkları Göstermelik ve Sembolik Olarak Gösterilmiş İse, İşçi Fazla Çalışmasını Tanıkla İspat Edebilir

“İçtihat Metni”

9. Hukuk Dairesi

NUMARASI: 2017/5183 E. , 2017/10623 K.
TARİHİ: 15.06.2017
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Devamı için tıklayınız.→

Kredi Kartı İle Satın Alınan Mal İfa Edilmezse Kredi Kartını Veren Banka Sorumludur

“içtihat metni”

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
NUMARASI: 2016/1953 E. 2017/2895 K.
TARİHİ: 10/04/2017

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı, sihirli …. com sitesinden toplam 11.900,48 TL tutarlı 2 ayrı alışveriş yaptığını, alışverişinde davalı banka tarafından verilmiş kredi kartını kullandığını, satın aldığı ürünlerin teslim edilmemesi üzerine davalı bankaya başvurarak chargeback kuralları gereğince ödediği bedelin kredi kartına iadesini talep ettiğini ancak davalı bankanın haksız yere talebi reddettiğini ileri sürerek, 11.900,48 TL’nin yasal faiziyle iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Devamı için tıklayınız.→

HAGB Kararına Karşı İtirazda Merciinin Esas Hakkında İtirazları İncelemesine Kanuni Bir Engel Bulunmamaktadır.

“İçtihat Metni”

18. Ceza Dairesi         

NUMARASI:2016/18243 E.  ,  2017/2413 K.

KARAR
Hakaret suçundan sanık …’un, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 1.500,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Samsun 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/06/2015 tarihli ve 2014/80 esas, 2015/878 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17/08/2015 tarihli ve 2015/915 değişik iş sayılı kararının, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 18/11/2016 gün ve 386282 sayılı istem yazısıyla Dairemize gönderilen dava dosyası incelendi.
Devamı için tıklayınız.→

Evlenmeden Önceki Soyismini Kullanmak İçin Haklı Bir Gerekçenin Bulunmasına İhtiyaç Yoktur

“içtihat metni”

Hukuk Genel Kurulu

NUMARASI: 2014/889E. , 2015/2011K.
TARİHİ: 30.9.2015

Taraflar arasındaki “kızlık soyadının kullanılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 11. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 12.05.2011 gün ve 2011/59 E. 2011/656 K. sayılı kararın incelenmesi davalı Nüfus Müdürlüğü Temsilcisi tarafından istenilmesi üzerine,

Devamı için tıklayınız.→

Kambiyo Senedine Aval Verenin Eşinin Muvafakatine Gerek Yoktur

“içtihat metni”

12. Hukuk Dairesi

NUMARASI: 2013/10055E. , 2013/24337 K.

TARİH: 27.06.2013

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gülhan Kadıoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü: Devamı için tıklayınız.→