Yıllık İzin Hakkının Ücrete Dönüşmesi İçin İş Sözleşmesinin Feshi Şarttır ve Yıllık İzinlerin Kullandırıldığı Noktasında İspat yükü, İşverene aittir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi         

2017/26295 E.  ,  2019/20136 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Devamı için tıklayınız.→