7068 SAYILI KANUNDA AĞIRLAŞTIRICI NEDENLER

7068 sayılı kanunun 10. maddesinde sayılan fiiller nedeniyle bir zararın doğması durumunda bunlar için özel olarak disiplin cezaları düzenlenmiştir. Biz şahsen bu maddeyi zarar maddesi olarak adlandırmanın daha uygun olduğunu değerlendirmekteyiz. Şöyle ki; aşağıdaki düzenlemelere bakıldığında tüm fıkralar için ortak olanın disiplin suçu teşkil eden fiilin neticesinde bir zararın meydana gelmesi ihtimalidir. Bu sebeple disiplin suçu teşkil eden bir fiille ilgili zarar meydana gelmişse disiplin soruşturmalarında kanunu uygulayıcıların akıllarına derhal bu düzenlemenin gelmesi gerekmektedir. Bu düzenleme ile kanun koyucu, 7068 sayılı kanunun uygulayıcılarına daha ağır bir yaptırım uygulayabilmeleri için takdir yetkisi tanımıştır. Aşağıda sayılan fiiller bakımından kanunun düzenlediği bu ağırlaştırıcı nedenlerin uygulanabilmesi için Devamı için tıklayınız.→

7068 SAYILI KANUNDA PERSONELE VERİLEBİLECEK DİSİPLİN CEZALARI

7068 sayılı kanun 7. maddesinde personele verilen disiplin cezaları; uyarma cezası, kınama cezası, aylıktan kesme cezası, kısa süreli durdurma cezası, uzun süreli durdurma cezası, meslekten çıkarma cezası ve devlet memurluğundan çıkarma cezası şeklinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; 

Uyarma cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Kınama cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Aylıktan kesme cezası: Disiplin cezası verilen personelin, fiilin ağırlık derecesine göre zam ve tazminatlar hariç brüt aylığından onbeş günlüğe kadar kesinti yapılmasıdır. Ceza, aylığı tahakkuk ettiren birimce personelin aylığından kesilmek suretiyle yerine getirilir. Aylıktan kesme tam Türk Lirası üzerinden yapılır ve kuruşlar dikkate alınmaz. Devamı için tıklayınız.→

7068 SAYILI KANUNDA TAKDİR HAKKININ KULLANILMASI

7068 sayılı kanunun takdir yetkisinin kullanımı başlıklı 6. maddesi;

(1) Bu Kanun ile disiplin cezası vermeye yetkilendirilen disiplin amirleri veya kurulları, disiplin cezası uygulanması ile ilgili takdir haklarını ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde kullanırlar.

(2) Takdir hakkı mutlaka gerekçeli olarak kullanılır.

(3) Takdir hakkı kullanılırken; Devamı için tıklayınız.→

7068 SAYILI KANUNA GÖRE DİSİPLİN SORUŞTURMASININ BAĞIMSIZLIĞI NE DEMEKTİR?

7068 sayılı kanunun 5. maddesi “Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, disiplin cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemez.” şeklinde düzenlenmiştir. Devamı için tıklayınız.→

7068 SAYILI KANUNDA DÜZENLEN DİSİPLİN CEZALARININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Disiplin hukuku karma bir hukuk dalı olması nedeniyle, disiplin cezalarını denetlerken bir çok ilkeden yararlanılmaktadır. Bu ilkeler genel olarak başka bir yazının konusunu teşkil etmektedir. Ancak 7068 sayılı kanunun 4. maddesinde bunların bazıları kanunda zikredilmiştir. Buna göre; Devamı için tıklayınız.→

7068 SAYILI KANUNDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE HANGİ KANUN UYGULANIR?

7068 sayılı kanunun Uygulanacak Hükümler başlıklı 34. maddesinin 1. fıkrası “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre 7068 sayılı kanunda hüküm bulunmayan hallerde disiplin cezası verilecek fiiller dışında disiplin işlemlerine yönelik usul ve esaslar 657 sayılı kanunun disipline ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanacaktır. Devamı için tıklayınız.→

7068 SAYILI KANUN KİMLERE UYGULANIR?

7068 Sayılı Kanun, 2. maddesinde bu kanunun kimlere uygulanacağını düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre 7068 sayılı kanun; emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memurlarına, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurlarının disiplin işlemlerinde uygulanacak kanun olarak düzenlemiştir. Devamı için tıklayınız.→

7068 SAYILI KANUNUN AMACI NEDİR?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemektir. Devamı için tıklayınız.→

İŞÇİLERİN MAZERET İZİNLERİ

#6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca4857 Sayılı İş Kanunu Uyarınca5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkın Kanun Uyarınca854 Sayılı Deniz İş Kanunu Uyarınca
İşçinin EvlenmesiDüzenleme Yok3 GünDüzenleme Yok3 Gün
Erkek İşçinin Eşinin Doğum YapmasıDüzenleme Yok5 Gün3 GünDüzenleme Yok
İşçinin Evlat EdinmesiDüzenleme Yok3 GünDüzenleme YokDüzenleme Yok
İşçinin Anne veya Babasının Vefat EtmesiDüzenleme Yok3 Gün4 Gün2 Gün
İşçinin Kardeşinin Vefat EtmesiDüzenleme Yok3 Gün2 GünDüzenleme Yok
İşçinin Eşinin Vefat EtmesiDüzenleme Yok3 Gün4 Gün2 Gün
İşçinin Çocuğunun Vefat EtmesiDüzenleme Yok3 Gün4 Gün2 Gün
İşçinin Büyük anne veya babasının vefat etmesiDüzenleme YokDüzenleme Yok2 GünDüzenleme Yok
İşçinin Torununun Vefat EtmesiDüzenleme YokDüzenleme Yok2 GünDüzenleme Yok
İşçinin En Az %70 Engelli Çocuğunun TedavisindeDüzenleme Yok10 GünDüzenleme YokDüzenleme Yok
İşçinin Süreğen Hastalığı Olan Çocuğunun TedavisindeDüzenleme Yok10 GünDüzenleme YokDüzenleme Yok
İşçinin Çocuğu Evlendiği ZamanDüzenleme YokDüzenleme Yok2 GünDüzenleme Yok

Devamı için tıklayınız.→