Çift Vadeli Düzenlenen Senetler Bono Vasfında Değildir.

12. Hukuk Dairesi         

2018/10639 E.  ,  2019/873 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından, bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, borçluya örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği ve yasal sürede icra mahkemesine yapılan başvuru üzerine, mahkemece, senette iki farklı vade tarihi bulunduğu gerekçesi ile takibin iptaline karar verildiği görülmektedir.

Takip dayanağı bononun üst bölümünde “vade” olarak gösterilen kısımda 12.05.2015 tarihi yazılmış ve yine bononun üst bölümünde “ödeme günü” olarak gösterilen kısımda ve bono metninde vadeyi gösteren bölümde vadenin 26.10.2015 olduğu taraflarca kararlaştırılmıştır.

Düzenlenme tarihinin bononun alt bölümünde 12.05.2015 olarak ifade edilmesinden sonra, bu tarihin ayrıca bononun üst kısmında “vade” bölümünde tekrar edildiği görülmektedir.

6102 sayılı T.T.K.nun 778. maddesi göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 703. maddesine aykırı olarak çift vadeli düzenlenen senetlerin, bono vasfında sayılamayacağı belirtilmiştir. Ancak düzenlenme tarihinin, bononun üst bölümünde vade tarihi kısmında tekrarı çift vade anlamına gelmez. Aksinin kabulü aşırı şekilcilik olup hak kaybına neden olur.

O halde, mahkemece borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/01/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

NOT: Bu sitede yayımlanan Yargıtay Kararları ilke kararlar olup yerleşmiş ve istikrarlı şekilde uygulanan kararlardır. Saygılarımla.