Yıllık İzin Hakkının Ücrete Dönüşmesi İçin İş Sözleşmesinin Feshi Şarttır ve Yıllık İzinlerin Kullandırıldığı Noktasında İspat yükü, İşverene aittir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi         

2017/26295 E.  ,  2019/20136 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Devamı için tıklayınız.→

PTT Pasaportların Geç Teslim Edilmesinden Dolayı Davacının Uçak Biletinin, Yurt Dışı Bursunun İptal Edilmesinden Kaynaklı Tüm Maddi ve Manevi Zararı Tazminle Yükümlüdür

“içtihat metni”

11. HUKUK DAİRESİ
NUMARASI: 2016/5642E., 2017/4704K.
TARİHİ: 25.9.2017

Taraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/11/2015 tarih ve 2013/363-2015/681 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Devamı için tıklayınız.→

Kesinleşen İşe İade Kararından Sonra İşverenin Davetine Rağmen İşçi Başka İşte Çalıştığı İçin İşe Başlamaz ise Boşta Geçen Süre Ücretine de Hak Kazanamaz

“içtihat metni”

HUKUK GENEL KURULU
NUMARASI: 2015/22-1035E, 2017/534K.
TARİHİ: 22.3.2017
DAVA : Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Trabzon İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 08.07.2010 gün ve 2009/780 E.-2010/596 K. sayılı kararın temyizen incelenmesi davalı işveren vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’nin 02.10.2012 gün ve 2012/18901 E.- 2012/20622 K. sayılı kararı ile;

(… Davacı işçi, kesinleşen işe iade kararı üzerine süresi içerisinde işverene başvuruda bulunmasına rağmen davalı işverence işe iade edilmediğini ileri sürerek boşta geçen süre ücret alacağının tahsilini istemiştir. Devamı için tıklayınız.→

Bordro İmzalı Olsa da Bordroda Fazla Mesai Çalışma Karşılıkları Göstermelik ve Sembolik Olarak Gösterilmiş İse, İşçi Fazla Çalışmasını Tanıkla İspat Edebilir

“İçtihat Metni”

9. Hukuk Dairesi

NUMARASI: 2017/5183 E. , 2017/10623 K.
TARİHİ: 15.06.2017
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Devamı için tıklayınız.→

Kambiyo Senedine Aval Verenin Eşinin Muvafakatine Gerek Yoktur

“içtihat metni”

12. Hukuk Dairesi

NUMARASI: 2013/10055E. , 2013/24337 K.

TARİH: 27.06.2013

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gülhan Kadıoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü: Devamı için tıklayınız.→