7068 SAYILI KANUNDA DÜZENLEN DİSİPLİN CEZALARININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Disiplin hukuku karma bir hukuk dalı olması nedeniyle, disiplin cezalarını denetlerken bir çok ilkeden yararlanılmaktadır. Bu ilkeler genel olarak başka bir yazının konusunu teşkil etmektedir. Ancak 7068 sayılı kanunun 4. maddesinde bunların bazıları kanunda zikredilmiştir. Buna göre;

  • Disiplinsizlik kasten veya taksirle oluşabilir.

  • Aynı fiil nedeniyle bu Kanunda yazılı disiplin cezalarından birden fazlası verilemez.

  • Bir fiilin birden fazla disiplinsizlik teşkil etmesi halinde ağır olan disiplin cezası verilir.

  • Bir fiilin diğer kanunlar kapsamında idari yaptırıma bağlanmış olması, aynı fiile bu Kanun kapsamında disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.