Çift Vadeli Düzenlenen Senetler Bono Vasfında Değildir.

12. Hukuk Dairesi         

2018/10639 E.  ,  2019/873 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Devamı için tıklayınız.→

KAMBİYO SENEDİNDE TANZİM(DÜZENLEME) TARİHİ İLE VADE TARİHİNİN AYNI OLMASI

“İçtihat Metni”

12. Hukuk Dairesi

MAHKEMESİ : Mardin İcra Hukuk Mahkemesi

NUMARASI : 2009/19965 E. -2010/1007 K.

TARİHİ : 18/06/2009

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Devamı için tıklayınız.→