KAMBİYO SENEDİNDE TANZİM(DÜZENLEME) TARİHİ İLE VADE TARİHİNİN AYNI OLMASI

“İçtihat Metni”

12. Hukuk Dairesi

MAHKEMESİ : Mardin İcra Hukuk Mahkemesi

NUMARASI : 2009/19965 E. -2010/1007 K.

TARİHİ : 18/06/2009

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Devamı için tıklayınız.→