JANDARMA PERSONELİNİN DİSİPLİN CEZALARININ ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNMESİ

Bilindiği üzere Jandarma Genel Komutanlığı 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 4. maddesinde 668 sayılı KHK’nın 6. maddesi ile (6755 sayılı kanunla aynen kabul edilmiştir) yapılan değişiklik sonucu İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.

Bunun doğal sonucu olarak Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin özlük, mali, sosyal hak ve yükümlülüklerine tabii oldukları mevzuat anlamında değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişikliğin en önemli sonucu ise Jandarma Hizmetleri Sınıfı personeline artık 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu’nun uygulanamayacak olmasıdır.

Kanunkoyucu Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin disiplin işlemlerindeki eksikliği gidermek bağlamında 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenleme yapmış daha sonra bahsi geçen KHK aynen kabul edilerek 7068 sayılı kanun olmuştur. Kısacası Jandarma Hizmetleri Sınıfı personellerine disiplin yönünden artık 7068 sayılı kanun uygulanmaktadır.

Bu yazımızın konusu ise Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin geçmişte almış oldukları, özlük dosyalarına giren ve aynı zamanda JBS sisteminde de görülmekte olan disiplin cezalarının özlük dosyalarından silinmesinin mümkün olup olmadığıdır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki disiplin hukuku genel ilkeleri ve 7068 sayılı kanuna göre bir disiplin cezasının özlük dosyasına girebilmesi için öncelikle kesinleşmesi gerekmektedir. Jandarma Hizmetleri Sınıfı personeli için bir disiplin cezasının kesinleşme usulü ise 7068 sayılı kanunda tarif edilmektedir.

Tekrar belirtmek gerekir ki bu yazımızın konusu disiplin cezalarının özlük dosyasından ne şekilde silineceğine ilişkindir. Bu sebeple öncelikle ilk kriterimiz disiplin cezasının kesinleşmesi ve özlük dosyasına dolayısıyla da JBS sistemine girilmiş olmasıdır.

7068 sayılı kanunun 7. maddesinin 5. fıkrası “Devlet memurluğundan çıkarma ya da meslekten çıkarma cezalarından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından başlayarak beş yıl, diğer cezaların uygulanmasından başlayarak on yıl geçtikten sonra, atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. İlgilinin bu süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse söz konusu ceza özlük dosyasından silinir.” şeklinde düzenlemiştir.

Kanun düzenlemesi irdelendiğinde kesinleşmiş olan disiplin cezası eğer uyarma veya kınama ise kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl, uyarma veya kınama dışındaki (ister eski tabi olunan kanun zamanında verilen bir disiplin cezası olsun ister 7068 sayılı kanun bağlamında verilmiş olan bir disiplin cezası olsun) cezalarda ise kesinleşmeden itibaren 10 yıl geçtikten sonra Jandarma Hizmetleri Sınıfı personeli, atamaya yetkili amire başvurarak yukarıda bahsi geçen sürelerin geçtiği disiplin cezalarının özlük dosyasından çıkartılmasını ve JBS sisteminden silinmesini talep edebilirler.

Söz konusu silinme talebi Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan Personel Daire Başkanlığına ve yazılı olarak yapılmalıdır. Bu doğrultuda dilekçenizi verdiğiniz günden itibaren eğer kanunda yazılan şartları taşıyor iseniz özlük dosyanızda çıkarılmasını talep etmiş olduğunuz disiplin cezası silinmelidir. 60 gün içerisinde idarenin olumsuz bir cevap vermesi veya hiçbir cevap vermemesi durumunda ise bu sürenin bitiminde itibaren başlayacak 60 gün içerisinde söz konusu disiplin cezasının silinmemesi işlemine karşı dava açabilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA: yanar.av.tr adlı sitenin Emsal başlığı altındaki içerikler ve açıkça alıntı yapılan içerikler hariç diğer tüm içerikler Av. Ömer Uğur YANAR tarafından kaleme alınmış olup söz konusu içerikler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altında olup içerik üreticisinin açıkça izni olmadan kullanılmaz.